Banner warvictims.fgov.be

Historische opzoekingen


Procedures voor raadpleging, publicatie, digitaliseren van documenten en uitlenen

Procedure voor raadpleging

De Archief- en Documentatiedienst en de leeszaal zijn toegankelijk, na afspraak, van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur (open tot 17 uur mogelijk, alleen op uitdrukkelijke aanvraag).

U haalt de gereserveerde documenten af bij het onthaal op het gelijkvloers en u raadpleegt ze in de leeszaal op de tussenverdieping, die gemeenschappelijk is met die van het  Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (CEGESOMA). Om 12 uur en om 16 uur geeft u de documenten terug aan het onthaal.

U mag de opzoekingen niet zelf doen. Wanneer u zich in de leeszaal aanbiedt voor een opzoekingsaanvraag, zal geen enkel document u de dag zelf worden overhandigd. Uw aanvraag moet eerst worden geanalyseerd en behandeld door de archivisten, die met u contact zullen opnemen.

Naar het reglement van de leeszaal

Procedure voor publicatie

Indien u informatie uit onze archieven of kopieën van documenten wil publiceren, moet u de toelating van de dienst vragen en een gebruiksovereenkomst ondertekenen.

In uw publicatie moet u als volgt verwijzen naar de herkomst van onze archieven :

Wanneer het een individueel dossier betreft:

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, naam van de titularis, dossier [Statuut of DDO] nr. [].

Bijvoorbeeld:

  • FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, Victor Demanyl, DOS- PP26578/543
  • FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, Victor Demanyl, DOS-d209230
  • FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, Victor Feld, DOS-SD209876

Wanneer het de algemene documentatie betreft:

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, titel van het document, R [nr. van het rapport] TR [nr. "transmis"].

Bijvoorbeeld:

  • FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers, proces Breendonk, DOS-R 497/Tr 39401

U moet een exemplaar van uw publicatie bezorgen aan de Archief- en Documentatiedienst.

U moet garanderen dat u door de publicatie van gegevens uit persoonlijke dossiers personen die nog in leven zijn of hun erfgenamen niet zal schaden, onverminderd de wettelijke bepalingen over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wetten van 8 december 1992 en 11 december 1998).

Wanneer u gegevens of documenten publiceert, moet u de wetgeving inzake auteursrechten naleven (zie wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, gewijzigd bij de wet van 3 april 1995).

Naar het reglement van de leeszaal

Procedure voor het digitaliseren van documenten en het ontlenen van documenten voor een tentoonstelling

Indien u documenten wil digitaliseren (fotograferen of scannen) of documenten wil ontlenen voor een tentoonstelling, moet u de toelating van de dienst vragen en een gebruiks- of uitleenovereenkomst ondertekenen.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer