Banner warvictims.fgov.be

Veel gestelde vragen


Invaliditeitspensioen


Kan ik nog een invaliditeitspensioen wegens oorlogsfeiten aanvragen?

U bent Belg en uw lichamelijke integriteit werd ingevolge een oorlogsfeit aangetast?

U kan een pensioen aanvragen.

De “oorlogshandelingen” zijn bij de wet opgesomd. Wij kunnen enkel de handelingen die in deze lijst zijn opgesomd in aanmerking nemen. De nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden zijn ook in dezelfde wet vermeld.

Hoeveel bedraagt het invaliditeitspensioen?

Het bedrag van het invaliditeitspensioen verschilt naargelang de invaliditeitsgraad en de aard van de oorlogshandeling.

De langstlevende echtgenoot kan een zogenaamd “reversiepensioen” ontvangen, dat 44,49 % van het pensioen van de overleden invalide bedraagt.

Hoe moet u uw aanvraag indienen?

  • stuur een aanvraagbrief waarin u toelicht wat u is overkomen en waaraan u thans lijdt,
  • onderteken uw brief persoonlijk,
  • voeg het bewijs dat u Belg bent toe,
  • voeg een uitvoerig medisch verslag toe waarin gedetailleerd wordt beschreven waaraan u lijdt, welk verband er is tussen uw invaliditeit en de oorlogshandeling (bijvoorbeeld: het verslag van een ziekenhuis) en waarin wordt vermeld sinds wanneer uw geneesheer u behandelt,
  • stuur uw aanvraag naar onderstaand adres:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Directie-generaal Oorlogsslachtoffers
Dienst Pensioenen
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel

Bijkomende informatie?

E-mail: pensioen@minsoc.fed.be
Tel.: 02 528 91 15

Op welke voordelen heb ik recht indien ik een burgerlijk oorlogsinvalide ben?

Indien u een invaliditeitspensioen van ten minste 10 % ontvangt, heeft u recht op:


Hoe kan ik het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk oorlogsinvalide bekomen?

U kan het statuut van nationale erkentelijkheid van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945 bekomen, indien:

  • u een invaliditeitspensioen ontvangt krachtens de wet van 15 maart 1954;
  • of indien uw aanvraag voor een invaliditeitspensioen bij toepassing van de wet van 15 maart 1954 werd verworpen, hetzij omdat uw invaliditeitsgraad onvoldoende is, hetzij omdat uw lichaamsgebrek geen invaliditeit tot gevolg heeft;
  • of indien u tijdelijk geen pensioen meer ontvangt, omdat uw invaliditeitsgraad het vereiste minimum niet bereikte.

Het statuut van burgerlijk invalide wordt persoonlijk en als eerbewijs toegekend en kan niet aan de rechthebbenden worden toegekend.

U kan uw aanvraag voor het statuut ook sturen naar:

Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
Directie-generaal Oorlogsslachtoffers
Dienst Pensioenen
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel

Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer