Banner warvictims.fgov.be

Invaliditeitspensioenen en rechthebbende


Inleiding

 

Kan ik een aanvraag voor een invaliditeitspensioen indienen?

Ja, indien:

U kan een aanvraag indienen indien:

1. Als u Belg bent

U moet Belg zijn op de datum waarop de beslissing over het pensioen werd genomen en op het moment van de oorlogsfeiten of uw naturalisatie hebben aangevraagd vόόr 10 mei 1940.

Indien u geen Belg bent op het moment van de oorlog moet u:

 • Belg zijn geworden vόόr 1 januari 1960;
 • ten hoogste 22 jaar zijn op 10 mei 1940;
 • onophoudelijk in België hebben verbleven sinds 1 januari 1931 of sinds uw geboorte indien u op deze datum nog niet geboren was

2. u het slachtoffer bent van schade ingevolge een oorlogshandeling tijdens een van de volgende conflicten:

 • 1914-1918;
 • 1940-1945;
 • onafhankelijkheidsoorlogen in Kongo (Leopoldstad), Rwanda en Burundi;
 • ramp in Tessenderlo van 29 april 1942 (ontploffing in een fabriek van een voorraad ammoniumnitraat).

3. u lichamelijke schade heeft opgelopen

namelijk:

 • een lichaamsgebrek;
 • een verergering van uw lichaamsgebrek;
 • complicaties en nasleep van deze lichaamsgebreken.

De oorlogshandelingen zijn in de wet opgesomd.

4. uw schade verband houdt met een oorlogshandeling

Het verband tussen uw schade en de oorlogshandeling moet medisch en juridisch vastgesteld zijn. U kan niet als oorlogsinvalide worden erkend indien uw schade verband houdt met factoren vreemd aan de oorlogshandeling.

 

Hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

U moet een aangetekende brief versturen:

 • persoonlijk ondertekend;
 • met bewijs van uw Belgische nationaliteit (link naar punt 1 “u bent Belg”);
 • met uw getuigenis waarin u beschrijft wat u is overkomen;
 • met het uitvoerig medisch verslag als bewijsstuk voor uw invaliditeit en het verband tussen uw invaliditeit en de oorlogshandeling.

 

Wat gebeurt er nadat ik mijn aanvraag heb verstuurd?

 • uw dossier wordt samengesteld en onderzocht: de Staatscommissaris gaat na of uw dossier ontvankelijk is, dit wil zeggen of u voldoet aan de voorwaarden inzake nationaliteit, verblijfplaats en of alle documenten aanwezig zijn (bewijsstukken, medische verslagen).
 • uw dossier wordt verstuurd naar de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst
 • u wordt uitgenodigd bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst voor een onderzoek. Uw invaliditeit zal worden geëvalueerd
 • de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst formuleert een advies over de oorsprong van de aandoening, het verband tussen de aandoening en de oorlogshandeling, de graad en de duur van de invaliditeit
 • de Staatscommissaris formuleert conclusies rekening houdend met het advies van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst
 • u ontvangt de conclusies en een uitnodiging voor een zitting van de Burgerlijke Invaliditeitscommissie tijdens dewelke de conclusies zullen worden toegelicht. Tijdens deze zitting heeft u de mogelijkheid uw eigen conclusies voor te leggen. U bent niet verplicht deze zitting bij te wonen
 • indien u niet met de beslissing instemt, kan u een beroep indienen bij de Hogere Beroepscommissie, tot 60 dagen na de datum van kennisgeving van de beslissing
 • in laatste instantie kan u de annulering van de beslissing van de Hogere Beroepscommissie vragen door een verzoek in te dienen bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak
 • uw dossier wordt in betaling gesteld en u ontvangt een brevetnummer
 • uw dossier wordt aan het IV-NIOOO bezorgd dat instaat voor de terugbetaling van medische verzorging en sociale en morele ondersteuning biedt.

 

Welke vergoedingen zal ik ontvangen en wanneer?

U zult het pensioen ontvangen de 1ste dag van het kwartaal volgend op de datum van uw aanvraag. Het bedrag verschilt in functie van de invaliditeitsgraad.
De pensioenen worden geïndexeerd. Zij worden vooraf en per kwartaal uitbetaald door de Pensioendienst voor de Overheidssector.

 

Kan ik een pensioen hebben indien ik reeds een andere vergoeding voor een oorlogshandeling ontvang?

Neen, u kan een oorlogsinvaliditeitspensioen uitbetaald door Duitsland niet cumuleren met een pensioen uitbetaald door de DG Oorlogsslachtoffers. U zult het hoogste pensioenbedrag ontvangen. U geniet daarentegen wel van kosteloze medische verzorging.

Ja, indien u een vergoeding van de Claims Conference of een rente voorzien bij de wet van 11 april 2003 (Flahaut-rente) ontvangt.

 

Hoe kan ik een aanvraag indienen indien ik een weduwnaar-weduwe van een invalide ben?

U kan genieten van een invaliditeitspensioen als rechthebbende (reversiepensioen) indien:

 • uw echtgenoot gedurende één jaar voor zijn overlijden gerechtigd is geweest op een pensioen voor invaliditeit van ten minste 10%;
 • u 10 jaar gehuwd bent;
 • u niet hertrouwd bent, niet gescheiden bent of niet gescheiden bent van tafel en bed op verzoek van uw echtgenoot.

U moet:

het overlijden van uw echtgenoot laten weten aan de:

Pensioendienst voor de overheidssector
Dienst Betalingen
Victor Hortaplein 40, bus 30
1060 Brussel
Tel.: 1765, code 6151

ccpay@pdos.fgov.be

een aanvraag indienen aan de hand van het formulier “aanvraag tot het bekomen van een reversiepensioen” bij de:

Directie-generaal Oorlogsslachtoffers
Dienst Pensioenen
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
Tel.: 02/528.91.83

pensioen@minsoc.fed.be

Indien u kan genieten van het pensioen als rechthebbende, zal u een ministeriële beslissing ontvangen.

Wat zal ik ontvangen als rechthebbende?

U zal 44,49% van het pensioenbedrag van uw echtgenoot, een jaar voor zijn overlijden, ontvangen. De pensioenen worden geïndexeerd en vooraf en per kwartaal uitbetaald door de Pensioendienst voor de Overheidssector.

Wanneer zal ik het pensioen als rechthebbende ontvangen?

Uw pensioen als rechthebbende gaat in op de eerste dag van de maand waarin u uw aanvraag heeft ingediend. Behalve indien uw echtgenoot zijn pensioen reeds tijdens het kwartaal tijdens hetwelk hij is overleden heeft ontvangen: u zal dan het pensioen als rechthebbende ontvangen op de eerste dag van het volgende kwartaal.

 

Kan ik een aanvraag indienen indien mijn gezondheidstoestand is verergerd?

Ja, indien u een oorlogsinvaliditeitspensioen heeft en uw gezondheidstoestand is verergerd. De verergering van uw gezondheidstoestand moet verband houden met uw eerste pensioenaanvraag. Uw aanvraag tot verergering zal aan de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst voor evaluatie worden bezorgd. Uw pensioen zal worden verhoogd indien de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst een verergering van uw invaliditeit met ten minste 5% vaststelt.

Hoe moet ik mijn aanvraag indienen?

U moet:

 • het formulier “aanvraag tot herziening wegens verergering” invullen (link naar het formulier);
 • het formulier afdrukken en ondertekenen;
 • een medisch getuigschrift bijvoegen, waarin de verergering, de gevolgen ervan of het lichaamsgebrek waaraan u lijdt gedetailleerd worden beschreven;
 • het formulier versturen naar:

  Directie-generaal Oorlogsslachtoffers
  Dienst Pensioenen
  Luchtvaartsquare 31
  1070 Brussel

Wanneer zal ik mijn pensioen wegens verergering ontvangen?

Uw pensioen wegens verergering gaat in op de eerste dag van de maand waarin u uw aanvraag heeft ingediend.

Vermindert mijn pensioen wanneer mijn invaliditeitsgraad vermindert?

Neen. U behoudt de graad erkend bij uw eerste aanvraag indien een verergering niet wordt erkend.


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer