Banner warvictims.fgov.be

Statuten van nationale erkentelijkheid


Voordelen

Hieronder volgt een overzicht van de voordelen die aan de statuten van nationale erkentelijkheid zijn verbonden.

In principe kan men voor het bekomen van deze voordelen bij onze dienst terecht. Indien er andere diensten bevoegd zijn voor het toekennen van bepaalde voordelen worden hun coördinaten hieronder dan ook vermeld.

Belangrijke opmerking : aan statuten, toegekend ingevolge een aanvraag ingediend op basis van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, was geen enkel financieel voordeel verbonden.

Wie ingevolge deze wet erkend werd kan nu wel een nieuwe aanvraag indienen, krachtens de wet van 16 januari 2006, en de terugbetaling van het remgeld bij medische verzorging bekomen indien hij aan de specifieke voorwaarden beantwoordt.

Kaart tot bewijs van erkenning voor een van de burgerlijke statuten van nationale erkentelijkheid

Alle statuten hebben hun specifieke erkenningskaart.
Voor het indienen van een aanvraag duplicaat verloren kaart

Naar boven

Levenslange rente

De toekenning van een levenslange rente ten voordele van zeevissers, weerstanders tegen het nazisme, werkweigeraars of weggevoerden voor de verplichte tewerkstelling is afhankelijk van de periode van erkenning : een semester of 180 dagen erkenning is het minimum. Deze periode wordt bepaald in de beslissing over de toekenning van het statuut.

Voor een aanvraagformulier voor de rente van weerstander tegen het nazisme, werkweigeraar en/of weggevoerde van de oorlog 1940-1945, klik hier

Ook weduwen komen in aanmerking voor een rente, op voorwaarde dat de overleden echtgenoot een statuut verkregen heeft met een erkenningsperiode van minimum 270 dagen. Bovendien moet hun huwelijk minimum 10 jaar hebben geduurd en mag de weduwe niet hertrouwd zijn.

Aanvraagformulier voor de rente voor weduwe van gedeporteerde en/of werkweigeraar en/of weerstander tegen het nazisme van de oorlog 1940-1945 of zeevisser (.doc)

N.B. De wet van 11 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 22 mei 2003) heeft een verhoogde rente ingesteld ten voordele van de gedeporteerden of de werkweigeraars die erkend zijn voor de periode van één jaar in één statuut of door samenvoeging van de periode in deze beide statuten.

Er is geen aanvraag nodig om deze verhoging te bekomen, zij wordt ambtshalve toegekend.

Naar boven

Eervolle onderscheidingen

Ten voordele van:

Onze dienst levert de brevetten die aan de werkweigeraars het recht verlenen tot het dragen van de medaille.

Een aanvraag duplicaat van een verloren brevet indienen

Voor de andere statuten dient de erkenningskaart als brevet. De eretekens dienen door de titularissen zelf aangeschaft te worden. Voor een aanvraag van een duplicaat van een verloren erkenningskaart, klik hier

Naar boven

Erediploma’s

Ten voordele van:

Naar boven

Kosteloos openbaar vervoer

Ten voordele van alle gerechtigden op een statuut van nationale erkentelijkheid of van hun rechthebbenden op basis van een attest afgeleverd door de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers.
Voor het aanvragen van een attest voor het bekomen van kosteloos openbaar vervoer, klik hier

Naar boven

Prioriteit bij de huur van sociale woningen

Ten voordele van politieke gevangenen en van hun rechthebbenden

Bevoegde diensten: de Regionale diensten voor de Huisvesting, op basis van een attest afgeleverd door onze dienst

Voor het aanvragen van een attest, klik hier

Naar boven

Voordelen bij het rust- en overlevingspensioen

Ten voordele van:

Men dient zich hiervoor te wenden tot zijn bevoegde pensioendienst, op basis van een attest afgeleverd door onze dienst.

Voor het aanvragen van een attest, klik hier

Naar boven

Verkrijgen Belgische nationaliteit

Ten voordele van vreemdeling - politieke gevangene.

Het aanvraagformulier kan verkregen worden bij de gemeente en moet verstuurd worden naar
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van verblijf of aan:

De griffier van de KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
DIENST NATURALISATIES
Regentlaan 35
1000 Brussel
tel. 02/549.93.00

Indien de aanvrager zijn hoofdverblijfplaats heeft in het buitenland wordt het dossier overgezonden aan het hoofd van de Belgische diplomatieke zending of consulaire post

Voor het aanvragen van een attest, klik hier

Naar boven

Terugbetaling van het remgeld via het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (I.V.-N.I.O.O.O.)

Bevoegde dienst:

Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers
Regentlaan 45 / 46
1000 Brussel
Tel.: 02/227.63.00
Fax:02/227.63.31
e-mail: info@inig.be
Internet-site: http://www.niooo.be

op basis van een attest afgeleverd door onze dienst.

Voor het aanvragen van een attest, klik hier

Het IV-NIOOO staat bovendien ook in voor morele en materiële steun, bvb. het toestaan van leningen.

Naar boven


Copyright © 2008 Belgische Federale Overheidsdiensten | Disclaimer